Społeczeństwo

Powstała komisja ds. powołania rad osiedli na terenie Ursusa

Na styczniowej (11.01.2024) sesji Rady Dzielnicy  została przegłosowana uchwała dotyczącą powołania komisji ds. zorganizowania rad osiedli w Ursusie! 16 radnych zagłosowało za, nikt przeciw.

Bardzo dziękujemy wszystkim wspierającym tę inicjatywę jak również radnym dzielnicy – chyba okazało się, że nie ma się czego obawiać ze strony mieszkańców?

Czym są rady osiedli?

Rady Osiedli to organy pomocnicze dla Rady Dzielnicy. Są wybierane w wyborach organizowanych przez Urząd, radni pracują społecznie, bez wynagrodzenia, mogą pisać interpelacje oraz opiniować to, co dzieje się na terenie osiedla.
Funkcję Rady Osiedla można podsumować w czterech punktach:
  • Statut Osiedla przewiduje listę spraw istotnych dla mieszkańców, w których Dzielnica obowiązana jest zasięgać opinii Rady Osiedla przed podjęciem decyzji;
  • Opinia jest wyrażana w imieniu kilkutysięcznej grupy wyborców z terenu Osiedla, wobec czego trudno jej nie uwzględnić bez szczególnego, wyczerpującego uzasadnienia i wytłumaczenia;
  • W myśl postanowień statutowych rada osiedla ma prawo występowania do Rady Dzielnicy z inicjatywą podjęcia określonej uchwały (z tak zwaną inicjatywą uchwałodawczą);
  • W myśl tychże ustaleń Rada Osiedla ma prawo kierować interpelacje do Zarządu Dzielnicy, które muszą być rozpatrzone na takich samych zasadach jak interpelacje radnych Dzielnicy.
Rady Osiedli z powodzeniem działają w innych dzielnicach Warszawy, m.in. na Bielanach, Pradze-Północ czy Pradze-Południe, pozwalając mieszkańcom na łatwiejsze docieranie ze swoimi postulatami do Rady oraz Zarządu Dzielnicy.

O co chodzi z radą osiedla Szamoty?

W kwietniu 2023 członkowie naszego stowarzyszenia – Krzysztof Daukszewicz i Alan Rynio – zaczęli zbiórkę podpisów pod wnioskiem o powołanie rady osiedla na Szamotach. W sierpniu złożyliśmy na ręce przewodniczącego Rady Dzielnicy 750 podpisów. Mimo początkowego oporu i odmowy weryfikacji podpisów, radni dzielnicy zdecydowali się na powołanie rad osiedli dla całego Ursusa na swój wniosek.
Skip to content