Rada dzielnicy

III Sesja Rady Dzielnicy oraz I Komisja Rewizyjna w skrócie

Wczoraj miała miejsce III Sesja Rady Dzielnicy, którą poprowadził wiceprzewodniczący Dilis (SOwU). Do porządku obrad wprowadzono ślubowania nowych radnych – Krzysztofa Cegiełki (SOwU) oraz Piotra Pełki (KO), którzy weszli do Rady za zastępczynie burmistrza, które musiały złożyć mandat. Był to chyba najbardziej emocjonujący punkt wczorajszego posiedzenia.

Zmiany w Budżecie i Komisje

Przegłosowaliśmy uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w budżecie, które wcześniej były opiniowane na komisjach. Powołaliśmy Komisję Mieszkaniową, w której skład weszli radni Bąkowski i Daukszewicz (BiZU), Pełka i Pastor (KO) oraz Kraśniewicz (SOwU). Przewodniczącym został radny Puchalski (PiS), a wiceprzewodniczącym radny Pełka (KO). Przyjęliśmy także regulamin funkcjonowania komisji.

Przedstawicielem Rady Dzielnicy Ursus do Rady Seniorów został jednogłośnie radny Krzemień (SOwU). Pierwszą propozycją był radny Smereczyński (PiS), jednak kandydatura została skreślona, ponieważ radny jest już wybranym członkiem Rady Seniorów. Przedstawiciel musi spełniać określone wymagania dotyczące wieku, więc grono potencjalnych kandydatów było wąskie.

Zmiany w Statucie Młodzieżowej Rady Dzielnicy

Zmieniliśmy także Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy na wniosek jej przedstawicieli. Propozycje zmian zostały zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Oświaty i obejmowały:

 • Zwiększenie liczby radnych – brakuje reprezentantów szkół ponadpodstawowych.
 • Przedłużenie kadencji z 3 do 4 lat, a następnie skrócenie do 2 lat, aby dopasować kadencje do innych Młodzieżowych Rad w Warszawie.
 • Zmianę zasad refundacji dojazdów w miejsca, gdzie przedstawiciele pełnią obowiązki służbowe.
 • Umocowanie w statucie obowiązku informowania o sesjach Młodzieżowej Rady Dzielnicy w internecie.

Pytania do Młodzieżowej Rady Dzielnicy

 • Radna Maj (KO) zapytała, czy do Młodzieżowej Rady Dzielnicy mogą kandydować dzieci ze szkół międzynarodowych i niebędące Polakami. Odpowiedź brzmiała, że statut nie zabrania tego, ważne, żeby byli to uczniowie szkół z naszej dzielnicy.
 • Radna Kurzyńska (KO) pytała o szkoły w chmurze, które nie są przypisane do dzielnicy. Odpowiedź: Młodzieżowa Rada chce zwiększyć liczbę mandatów, aby mogły zgłosić się osoby spoza “stacjonarnych” szkół.
 • Radny Daukszewicz (BiZU) dopytał o szczegóły wydłużenia i skrócenia kadencji. Odpowiedź: wydłużenie do końca kadencji innych rad, a następnie wyrównanie kadencji.
 • Radny Krzemień (SOwU) zapytał o przedstawicieli SPO4. Odpowiedź: Nikt się nie zgłosił.
 • Radny Kraśniewicz (SOwU) pytał o delegacje. Odpowiedź: chodzi o konferencje i wydarzenia zazwyczaj na terenie Warszawy, czasem poza – np. w Kielcach, Krakowie.
 • Radna Kurzyńska (KO) pytała, czy przewidywana jest akcja informacyjna. Odpowiedź: tak, będzie grupa na Facebooku i prelekcje w szkołach.
 • Radny Kacprzyk (KO) pytał, czy można być w dwóch radach jednocześnie. Odpowiedź: tak, nie ma przeciwwskazań.
 • Radna Sowińska (BiZU) pytała o honorowych członków Rady. Odpowiedź: jest ich kilku, dokładna liczba do sprawdzenia.
 • Wiceburmistrzyni Lewandowska (SOwU) przekazała gratulacje Młodzieżowej Radzie i pochwaliła pomysł wycieczki po szkołach z prelekcjami.

Interpelacje i Zapytania Radnych

Odczytano listę interpelacji zgłoszonych przez radnych między sesjami oraz w trakcie sesji. Interpelacje zgłosili radni Kacprzyk (KO), Sowińska (BiZU), Puchalski (PiS), Daukszewicz (BiZU), Smereczyński (PiS). Treść interpelacji można znaleźć na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 • Radna Kurzyńska (KO) pytała o terminy sesji w lipcu i sierpniu. Odpowiedź: w lipcu w pierwszej połowie, w sierpniu w drugiej połowie.
 • Radny Puchalski (PiS) pytał o wymianę koszy w parku Hassów oraz inne kwestie związane z infrastrukturą. Burmistrz Olesiński przekazał, że nowa odpowiedź z ZDM dotycząca terminu końca remontu to 25 czerwca 2024 roku.
 • Radny Chmielewski (SOwU) pytał o ruch jednokierunkowy na Posagu 7 Panien. Odpowiedź Zarządu: termin to wrzesień 2024.
 • Radny Grylak (PiS) pytał o dostawienie koszy na śmieci przy pl. Tysiąclecia.
 • Radny Smereczyński (PiS) pytał o możliwość uruchomienia na Posagu drogi rowerowej w wakacje oraz zgłaszał informacje o złodziejach.
 • Radna Sowińska (BiZU) prosiła o wymianę wyszczerbionej studzienki na chodniku w ciągu ul. Dyrekcyjnej.
 • Radny Dratkiewicz (PiS) apelował o nawiązanie dobrych relacji z radnymi Bemowa w związku z uroczystościami Powstania Warszawskiego.
 • Radny Puchalski (PiS) pytał, czy dzielnica włączy się w uroczystości związane z Czerwcem 76. Odpowiedź Zarządu: dzielnica wspiera te inicjatywy.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Po sesji Rady Dzielnicy odbyło się krótkie posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której przewodniczy radny Grylak (PiS). BiZU zgłosiło do kontroli umowy podpisywane z deweloperami z art. 16 Ustawy o Drogach Publicznych. Pomysł został przyjęty przez członków komisji, ale musi być jeszcze zatwierdzony na kolejnej sesji.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zajęto się także pismami skierowanymi do Komisji. Jedyne pismo, które wpłynęło, to zapowiedź kontroli RIO dotyczącej działki firmy Intrepidus. Komisja przyjęła kontrolę do wiadomości, czekając na jej wyniki.

Skip to content