Wniosek o założenie Rady Osiedla Szamoty

Po kilku miesiącach wytężonej zbiórki podpisów złożyliśmy do przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus, p. Dariusza Pastora, wniosek o założenie Rady Osiedla Szamoty poparty własnoręcznymi podpisami 750 mieszkańców, wraz z danymi adresowymi oraz oświadczeniem o posiadaniu czynnych praw wyborczych.

Rada osiedla – czyli tzw. jednostka niższego rzędu – to organ pomocniczy dla Rady Dzielnicy. Jej skład jest wybierany w wyborach organizowanych przez Urząd Dzielnicy, radni pracują społecznie, bez wynagrodzenia, mogą składać interpelacje oraz opiniować to, co dzieje się na terenie osiedla.

Naszym wnioskiem Komisja Sportu, Kultury i Spraw Społecznych zajęła się dopiero 17 października. Od początku zarzucano naszemu wnioskowi braki formalne, sugerowano, że osiedle jest za młode, aby powołać Radę Osiedla, wreszcie zadeklarowano, że podpisy zostaną zweryfikowane zgodnie z listą meldunkową a sama kwestia Rady Osiedla będzie punktem obrad na listopadowej sesji Rady Dzielnicy.

Miesiąc później odmówiono przeliczenia podpisów i zażądano od nas zebrania ich ponownie, tym razem z numerami PESEL. Naszym zdaniem jest to nakłanianie nas przez Urząd Dzielnicy do łamania prawa – zwykli obywatele nie mają prawa zbierać takich danych, przetwarzanie ich wiąże się ze zbyt wielką odpowiedzialnością.

Następnie okazało się, że punkt dotyczący powołania Rady Osiedla nie został uwzględniony w porządku obrad listopadowej sesji.

W związku z tym zdecydowaliśmy się poprosić Urząd Dzielnicy o podstawę prawną swoich działań, pozyskanie niezależnej opinii prawnej oraz zaskarżenia decyzji (lub sposobu postępowania, jeżeli nie otrzymamy formalnej decyzji) do biura Sekretarza oraz Prezydenta m. st. Warszawy.

Skip to content